English information
Facebook

Mgr. Iva Červená, Dis

Praxe

  • Komisař v projektu Křehká Šance II – Probační a mediační služba ČR
  • Sociální kurátor – Úřad městské části Praha 6
  • Aktivní účast na výzkumu - Institut pro kriminologii a sociální prevenci, aktivní účast ve výboru - Sekce sociálních kurátorů SSP ČR
  • Přednášky: Penitenciární a postpenitenciární péče – konference a věznice
  • Do roku 2014: Sociální pracovník v nízkoprahovém denním centrum pro osoby bez přístřeší – Naděje, sociální pracovník v azylovém domě pro muže – CSSP

 

Vzdělání, výcviky

  • Absolventka magisterského oboru sociální práce s aplikovanou psychoterapií - Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o., bakalářský obor vzdělávání dospělých - UJAK, VOŠ obor sociálně právní
  • Psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik ve Skálově institutu (integrativní psychoterapie)
  • PVŠPS - Skupinová a individuální práce u dětí a mládeže s poruchami chování, Úvod do mediace - Mgr. E. Petráková, Řešení konfliktů vyjednáváním - Doc. PhDr. K. Balcar, CSc., Relaxační techniky – Mgr. Lenka Procházková
  • Autogenní trénink – základní stupeň – Mgr. Bezvodová, Mgr. Víchová