English information
Facebook

Zásady ochrany osobních údajů

Informace poskytované podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů dále jen „GDPR“) v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů.

Základní údaje (čl. 13 odst. 1 GDPR):

a) totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce:

Skálův institut, o.p.s., IČ: 63113775, Apolinářská 447/4, Nové Město, 128 00 Praha 2, IDDS: br96smd
Správce nemá zástupce.

b) případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů;

Nebyl zřízen pověřenec pro ochranu osobních údajů

c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;

Účelem zpracování osobních údajů je plnění smluv s frekventanty výcviku, lektory a trenéry v rámci realizace výcviků. Právním základem je nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění těch smluv, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, případně za účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením takové smlouvy, podle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Část z těchto údajů je zpracovávána za účelem uchování dokumentů a umožnění výběru dokumentů k archivaci (§ 3 a § 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Právním základem je nezbytnost zpracování je pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje podle ust. čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu za účelem zajištění výcviku, kdy právním základem je ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo na základě výslovného souhlasu za účelem zajištění výcviku, kdy právním základem je čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, je souhlas uveden vždy jako součást poskytnuté informace.

d) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f);

Zpracování není založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

e) případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;

Údaje nejsou předávány žádným příjemcům.

f) případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

Neexistují žádní příjemci.

Další údaje (čl. 13 odst. 2 GDPR):

a) doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby;

Osobní údaje podle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR budou uloženy po dobu trvání smlouvy, poté budou redukovány jen na evidenční údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresa, telefon, email, případně IDDS a případně způsob ukončení výcviku včetně studijních výsledků a vydané osvědčení nebo potvrzení), které budou uloženy po dobu vyžadovanou zák. č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

b) existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, tj. má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, má právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů; h) informaci, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Subjekt má zároveň právo získat kopii zpracovaných osobních údajů subjekt má dále právo na opravu osobních údajů, tj. na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, příp. doplnil neúplné osobní údaje a dále má nárok na vymazání osobních údajů.

Veškerá práva může subjekt uplatnit osobně nebo písemně včetně elektronické komunikace do datové schránky správce.

c) pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním;

V případě údajů zpracovaných na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR má subjekt právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, tj. v případě, že zpracování některých z osobních údajů probíhá na základě souhlasu, má subjekt právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat (i elektronickou poštou), aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

d) existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;

Subjekt má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. pokud se subjekt domnívá, že správce nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČ: qkbaa2n, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IDDS: qkbaa2n, www.uoou.cz

e) skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutný pro uzavření smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů;

Poskytnutí osobních údajů je podmínkou uzavření smlouvy se Skálovým institutem, s ohledem na to, že údaje jsou nutné pro plnění smlouvy (s frekventantem výcviku, lektorem nebo trenérem výcviku). Údaje, které byly poskytnuty na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nejsou nutné pro plnění smlouvy, s výjimkou těch, o nichž to smlouva stanoví.

f) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

 

Tyto zásady budou průběžně aktualizovány.

MUDr. Alena Večeřová Procházková
ředitelka